KINCL, Tomáš, GUNINA, Daria, ŠULDOVÁ, Sabina
Logos Polytechnikos [online]. 2018, Vol. 3, Iss. 3, p. 36–48. ISSN 1804-3682.
Publication year: 2018

Odezvu spotřebitele na reklamu ovlivňuje celá řada aspektů. Mezi nejvýznamnější se řadí užité barvy a emocionální apely. Využití barev a emocionálních apelů se přitom může lišit v závislosti na tom, do kterého odvětví či produktové skupiny nabízený produkt/ služba patří. Stejně tak lze k podpoře různých emocionálních apelů využít odlišných barevných schémat. V rámci tohoto výzkumu
je analyzován výzkumný vzorek reklamních spotů vysílaných v České republice v roce 2016. Výzkumný vzorek zahrnuje 200 reklamních spotů na základě náhodného stratifikovaného výběru, kde stratami jsou v tomto smyslu produktové kategorie NACE, které reprezentují 90 % všech odvysílaných reklam. Hlavním cílem tohoto výzkumu je analyzovat využití emocionálních apelů v televizní reklamě, dílčím cílem je dále prozkoumat závislost využití barev pro vyjádření různých emocionálních apelů.  Výsledky indikují, že existují statisticky významné rozdíly ve využití emocionálních
apelů v reklamách inzerujících produkty náležející do různých produktových kategorií. U kategorie potravin a nápojů jsou častěji využity apely jako humor a vřelost, více než v jiných produktových kategoriích jsou ale také zastoupeny informativní reklamní spoty, které emocionálních apelů nevyužívají vůbec. U kategorie dalšího zpracovatelského průmyslu jsou významně více využívány apely jako humor a strach, naopak mnohem méně je využíváno apelu erotiky. Peněžnictví a pojišťovnictví často užívá v reklamních spotech humoru, překvapivě v oblasti kultury jsou významně zastoupeny reklamy, které sází na jiné techniky než využití emocionálních apelů. Statisticky významné rozdíly byly nalezeny i ve využití barev k vyjádření různých emocionálních apelů. Barvami
erotiky jsou černá a červená, strach bývá vyjádřen za přítomnosti rovněž červené, ale také bílé a zelené barvy. Pro vyjádření humoru se používá překvapivě šedivá barva, dále pak červená, fialová či
bílá. Vřelost bývá vyjadřována zemitou hnědou, ale také růžovou, či překvapivě šedivou.